Rozhodnutie o nedohranom zápase medzi Púchovom a Nitrou

Nedohrané stretnutie 4. kola skupiny Západ medzi MŠK Púchov a HC DYNAMAX 96 Nitra pozná svoje rozuzlenie. Zápas bol skontumovaný v prospech Púchova výsledkom 5:0 a uznaním troch bodov do tabuľky. Naopak, Nitre budú 3 body odpočítané a jej prípad posunutý k riešeniu Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja. Nitra má od doručenia rozhodnutia možnosť do 72 hodín podať odvolanie.

SZĽH, ako riadiaci orgán súťaže 2. ligy seniorov 2018 - 2019 na základe kontrolných výstupov z informačného systému SZĽH (IS SZĽH) zistil, že zápas 2. ligy seniorov č. 10020 MŠK Púchov – HC 96 Nitra dňa 6.10.2018 v Púchove sa predčasne ukončil z dôvodov uvedených hlavným rozhodcom v Zápise o stretnutí citov.: „V čase 12:40 po zrušenom zakázanom uvoľnení padol gól domácich na 2 :1, na čo hráči hostí začali reklamovať chybne posúdené zakázané uvoľnenie. Po krátkej porade rozhodcov ostal gól v platnosti, na čo hráči hostí odišli na hráčsku lavicu, na čo boli hl. rozhodcom vyzvaní, aby pokračovali v stretnutí podľa pravidla č.157 I. Aj po uplynutí 30 sekúnd odmietli pokračovať v hre, za čo im podľa tohto pravidla bol uložený ML. Napriek výzve odmietli pokračovať v hre, na čo hl. rozhodca ukončil stretnutie podľa pravidla č.157 II. Hostia nepočkali na zápis o stretnutí a nepodpísali ho.“ 

Riadiaci orgán si vyžiadal stanoviská od HC 96 Nitra, MŠK Púchov s.r.o. a oddelenia rozhodcov SZĽH. SZĽH,  ako riadiaci orgán 2. ligy seniorov 2018 - 2019 na základe dostupných skutočností vydáva v tejto veci toto rozhodnutie:

Rozhodnutie SZĽH č. 4/2018-19  

  • SZĽH pri posudzovaní prípadu vychádzalo z podkladov – zápisu o stretnutí 2LS č. 10020 Púchov – Nitra, predzápasového zápisu o stretnutí – zostavy, stanovísk HC 96 Nitra, MŠK Púchov s.r.o. a oddelenia rozhodcov SZĽH. Oddelenia rozhodcov SZĽH tiež informovalo, že zo strany klubu HC 96 Nitra nebola v stanovenej lehote podaná sťažnosť spĺňajúca predpísané náležitosti podľa Smernice na riešenie sťažnosti klubu na výkon rozhodcu počas zápasu v ĽH. 
  • Družstvo seniorov klubu HC 96 Nitra sa previnilo tým, že v zápase 2LS č. 10020 Púchov – Nitra dňa 6.10.2018 odmietlo pokračovať v hre, hoci ho rozhodca stretnutia vyzval k pokračovaniu v hre. Týmto konaním sa previnilo voči Súťažnému poriadku SZĽH, čl. 7.6.1.9. 
  • Riadiaci orgán súťaže v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1 vyhlasuje kontumačný výsledok zápasu 2LS č. 10020 Púchov – Nitra 5:0 s priznaním 3 bodov v prospech družstva seniorov MŠK Púchov s.r.o. Družstvu seniorov HC 96 Nitra, ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne skóre 0:5 a súčasne sa mu odpočítavajú 3 body.
  • Riadiaci orgán súťaže odstupuje tento prípad DK SZĽH.
  • Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle čl. 9.1 SP SZĽH.